II rok

Przedmiot: ALS (Advanced Life Support)

Zajęcia 1

Temat: Medyczne czynności ratunkowe – wprowadzenie do zajęć. Rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Elektroterapia NZK. Nauka procedury wykonania defibrylacji elektrycznej

Zajęcia 2

Temat: Rytmy defibrylacyjne i niedefibrylacyjne.
Zaawansowane metody udrażniania dróg oddechowych.

Zajęcia 3

Sprawdzian nr 1.
Literatura: Wytyczne ERC 2010 rozdział 3 z wyłączeniem kardiowersji i stymulacji; rozdział 4 część 4e.

Temat: Zaawansowane czynności resuscytacyjne – algorytm postępowania.Rola kierownika zespołu, zasady koordynacji działań ratunkowych.

Zajęcia 4

Temat: Farmakoterapia w resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). Drogi podawania leków.

Zajęcia 5

Temat: Omówienie odwracalnych przyczyn NZK (4H 4T). Omówienie algorytmów postępowania w wewnątrzszpitalnym i pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia.

Zajęcia 6

Sprawdzian nr 2.
Literatura: Wytyczne ERC 2010 rozdział 4 bez podrozdziałów 4g i 4h.

Temat: Ćwiczenia praktyczne - algorytm ALS c.d. Opieka poresuscytacyjna. Przygotowanie pacjenta do transportu i transport pacjenta.

Zajęcia 7

Temat: Resuscytacja w sytuacjach szczególnych - tonięcie, hipo- i hipertermia, zaburzenia wodno-elektrolitowe, astma, anafilaksja, zatrucia. 

Zajęcia 8

Temat: Resuscytacja pacjenta urazowego. Resuscytacja w sytuacjach szczególnych - porażenie prądem, NZK w przebiegu ciąży .

Zajęcia 9

Sprawdzian nr 3.
Literatura: Wytyczne ERC 2010 rozdział 4 bez podrozdziału 4g , rozdział 8.

Temat: Podsumowanie wiadomości. Scenki sytuacyjne dotyczące tematów zajęć 1-8.

Zajęcia 10

Temat: Zaliczenie końcowe.Podczas wszystkich zajęć niezależnie od realizacji założeń teoretycznych studenci odbywają ćwiczenia praktyczne z zakresu zaawansowanych zabiegów ratujących życie na manekinach.

Studenci mają obowiązek przygotowania teoretycznego na każde zajęcia według podanych tematów.

Na początku zajęć numer 3, 6 i 9 przeprowadzane będą pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące szczegółowy materiał z ćwiczeń poprzednich w oparciu o wskazaną literaturę. Każdy sprawdzian oceniany będzie w skali od „0” do „10” punktów. Liczba uzyskanych punktów będzie miała znaczący wpływ na wynik zaliczenia końcowego. Zaliczenie końcowe (pierwszy termin) polega na przeprowadzeniu scenki sytuacyjnej z zakresu tematyki zajęć.

Aby przystąpić do zaliczenia bloku zajęć w pierwszym terminie należy uzyskać łącznie minimum 21 punktów ze wszystkich trzech sprawdzianów. Wynik poniżej 21 punktów skutkuje brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu w pierwszym terminie i uzyskaniem oceny niedostatecznej.

Wyniki sprawdzianów na poszczególnych ćwiczeniach są nieodwracalne – nie ma możliwości ich poprawiania podczas ćwiczeń ani w późniejszym terminie.

Podczas bloku ćwiczeń dopuszczalna jest jedna nieobecność niezależnie od przyczyny. Nie dotyczy to zajęć odbywających się w dni, kiedy przeprowadzane będą sprawdziany oraz zaliczenie końcowe. Nieobecność na tych zajęciach skutkuje uzyskaniem „0” punktów ze sprawdzianu cząstkowego lub oceną niedostateczną w przypadku zaliczenia końcowego.

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z zaliczenia końcowego w pierwszym terminie istnieje jednorazowa możliwość jej poprawienia. Jedyny, wspólny dla studentów wszystkich grup termin zaliczenia poprawkowego, zostanie zorganizowany po zakończeniu ćwiczeń przez wszystkie grupy, czyli pod koniec semestru.

Zaliczenie końcowe w drugim terminie składa się z dwóch części: testu zawierającego 30 pytań (cztery odpowiedzi, jedna prawidłowa, próg zaliczenia 70% prawidłowych odpowiedzi) oraz zaliczenia praktycznego. Uzyskanie oceny niedostatecznej z jednej części zaliczenia skutkuje wynikiem niedostatecznym z całego zaliczenia.

Termin drugi jest terminem ostatecznym. Ewentualny negatywny wynik zaliczenia w drugim terminie skutkuje brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu i koniecznością powtarzania bloku ćwiczeń.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik zaliczenia będzie miał wpływ na ocenę końcową z egzaminu z ALS, który będzie przeprowadzony po drugiej części zajęć z tego przedmiotu na roku trzecim. Z kolei, ocena z egzaminu z przedmiotu ALS będzie stanowiła jedną ze składowych oceny końcowej na egzaminie dyplomowym.Egzamin – informacja o egzaminie znajduję się przy opisie przedmiotu ALS na III roku.Lista książek obowiązkowych:

1. Wytyczne resuscytacji 2010; pod redakcją prof. dr hab. Janusz Andres; Polska Rada Resuscytacji,Kraków 2010, rozdziały 4 i 7

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.

Lista książek fakultatywnych:

1. Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne; pod redakcją John Ballance, Wydanie szóste, European Resuscitation Council 2011

2.Ostre zatrucia; Piotr Burda; wydanie pierwsze; Medical Tribune, Warszawa 2012
Przedmiot: ATLS (Advanced Trauma Life Support)
 

Zajęcia 1

Temat: Medyczne czynności ratunkowe – wprowadzenie do zajęć. Ocena wstępna (ocena miejsca zdarzenia bezpieczeństwo własne i poszkodowanego, ocena stanu chorego po urazie).

Zajęcia 2

Temat: Szybkie badanie urazowe, badanie miejscowe. Badanie dalsze i badanie powtórne. Stabilizacja kręgosłupa u pacjenta urazowego. Bezprzyrządowe i przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych u pacjenta urazowego. Medyczne czynności ratunkowe cz. 1: urazy czaszkowo- mózgowe i klatki piersiowej.

Zajęcia 3

Zaliczenie z procedur z zajęć 1-2 ( Procedury : ocena miejsca zdarzenia, badanie pacjenta po urazie – szybkie badanie urazowe i badanie miejscowe, tlenoterapia, stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa, przełożenie na deskę ortopedyczną).

Temat: Badanie dalsze i powtórne. Transport pacjenta do szpitala. Medyczne czynności ratunkowe cz. 2: urazy brzucha, kończyn i kręgosłupa.

Zajęcia 4

Temat: Zdarzenie mnogie, masowe i katastrofy. Zasady segregacji medycznej ( TRIAGE – system START i JUMPSTART) oraz przygotowanie pacjenta do transportu ZRM.

Zajęcia 5

Temat: Medyczne czynności ratunkowe u chorego po urazie z zatrzymaniem krążenia . Ewakuacja poszkodowanego z pojazdu za pomocą dostępnych wyrobów medycznych.

Zajęcia 6

Temat: Ćwiczenia praktyczne obejmujące zakres materiału z zajęć 1-6.

Zajęcia 7

Podsumowanie wiadomości – zaliczenie.Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność niezależnie od przyczyny),

- zaliczenie procedur (zajęcia 3)

- uzyskanie pozytywnego wyniku zaliczenia praktycznego końcowego bloku ćwiczeń (zajęcia 7)

- uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu końcowegoEgzamin : Egzamin z ATLS składa się z dwóch części

  • Symulacji sprawdzającej znajomość algorytmów i procedur ATLS. Do tej części egzaminu studenci podchodzą w 3 osobowych zespołach. Student podczas egzaminu bierze udział w 3 symulacjach – raz jako kierownik zespołu ratownictwa medycznego i dwa razy jako ratownik medyczny. Student w roli kierownika ZRM jest oceniany za kierowanie medycznymi czynnościami ratunkowymi zgodnie z algorytmami ATLS oraz za procedury wykonywane przez niego osobiście. W pozostałych dwóch symulacjach oceniana jest poprawność wykonanych przez niego procedur zleconych przez kolejnego kierownika zespołu. Brak zaliczenia części praktycznej skutkuje niedopuszczeniem do odpowiedzi ustnej i oceną niedostateczną z egzaminu.

  • Odpowiedź ustna ( z podanego zakresu materiału na podstawie listy książek obowiązkowych oraz informacji podawanych na ćwiczeniach – wytyczne ITLS )Lista książek obowiązkowych:

1. John Campbell; International Trauma Life Support; Ratownictwo przedszpitalne w urazach; Rok wydania 2010.

2. Wytyczne resuscytacji 2010; pod redakcją prof. dr hab. Janusza Andresa; Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2010.

Lista książek fakultatywnych:

1. Postępowanie ratownicze w wypadkach masowych i katastrofach; Przemysław Guła, Medycyna Praktyczna, Kraków 2009.